Sídlo: Děvínská 1961/4, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 251 556 297 E-mail: mail@medilas.cz

Zásady ochrany osobních údajů - MEDILAS

  Aktuálně jste zde!
 • Úvod
 • Zásady ochrany osobních údajů

DŮLEŽITÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dříve, než poskytnete své osobní údaje, přečtěte si prosím tyto informace:

PŘÍPADY ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme za účelem:

 1. v souvislosti s objednávkou zboží nebo služeb naší společnosti;
 2. personalizované cenové nabídky
 3. na základě vyžádání poskytnutí osobních údajů e-mailovou komunikací (direct mailing včetně žádosti o udělení souhlasu se zasláním obchodní nabídky)
 4. na základě žádosti o zasílání informací, vyplněním formuláře na naší webové stránce

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Naše společnost je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje:

 1. v případě Vašeho souhlasu, který je dobrovolný, který nejste povinen/a udělit a jeho neudělení nemá za důsledek žádné nepříznivé právní následky; poskytnutí osobních údajů zde není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy;
 2. pokud zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti (což přichází v úvahu v případě objednávky zboží nebo služeb naší společnosti); poskytnutí osobních údajů zde není zákonným požadavkem, nebo
 3. zpracování osobních údajů je nezbytné pro účel oprávněných zájmů naší společnosti kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují Vaše zájmy nebo práva vyžadující ochranu osobních údajů (oprávněným zájmem naší společnosti zde je přímý marketing a tento právní základ přichází v úvahu v případě komerční komunikace naší společnosti ve vztahu k jejím zákazníkům, ne však novým zákazníkům); poskytnutí osobních údajů zde není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy.

KOMU UDĚLUJETE SOUHLAS PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, udělujete jej společnosti Medilas s. r. o., se sídlem Děvínská 4, 150 00 Praha 5, IČ: 49713612, Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 23266 (dále jen „Medilas s.r.o.“), e-mail: mail@medilas.cz, telefon: +420 251 556 297 s adresou sídla dále „Kontaktní údaje“). Pokud zpracovávání osobních údajů není založeno na vašem souhlasu, vaše osobní údaje zpracovává společnost Medilas.

KOMU MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTÉ?

 • oprávněným třetím osobám, pokud je to nutné k zajištění služeb zákazníkovi, se kterými souhlasil, nebo si je objednal.
 • vyžaduje-li to platná legislativa České republiky.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jelikož Vaše osobní údaje jsou chráněny, máte právo kontaktováním společnosti Medilas s.r.o. písemně nebo e-mailem prostřednictvím Kontaktních údajů nebo jiným vhodným způsobem:

 • požadovat přístup k Vašim osobním údajům;

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme jakékoli Vaše osobní údaje. Pokud takové osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o

(a) účelu zpracování osobních údajů,

(b) kategorii zpracovávaných osobních údajů,

(c) identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, jemuž byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména o případném příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,

(d) době uchovávání osobních údajů; není-li to možné, informaci o kritériích jejího určení,

(e) právě požadovat od nás opravu Vašich osobních údajů, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,

(f) právě podat návrh na zahájení řízení před Úřadem na ochranu osobních údajů České republiky,

(g) zdroji osobních údajů, pokud jsme osobní údaje nezískali od Vás,

Pokud osobní údaje přenášíme do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o přiměřených zárukách týkajících se takového přenosu osobních údajů.

Jsme Vám povinni poskytnout Vaše osobní údaje, které zpracováváme, a to způsobem dle Vašeho požadavku a bezplatně. Za opakované poskytnutí osobních údajů, o které jste požádali, však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Dovolujeme si upozornit, že Vaše právo získat osobní údaje nesmí mít nepříznivé důsledky pro práva jiných fyzických osob.

 • k opravě nesprávných nebo nepravdivých Vašich osobních údajů;

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nesprávné osobní údaje, jakož i právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů.

 • pro vymazání Vašich osobních údajů;

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje. Jsme povinni bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje, pokud uplatníte právo na jejich výmaz a

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovávány;

(b) odvoláte svůj souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, na jehož základě tyto osobní údaje zpracováváme, a současně neexistuje jiný právní základ

(c) namítáte zpracování Vašich osobních údajů (viz níže právo namítat v případě právního základu jako účelu našich oprávněných zájmů) a současně nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů nebo namítáte zpracování osobních údajů v případě účelu přímého marketingu (viz níže právo namítat v případě účelu ve formě přímého marketingu včetně profilování),

(d) osobní údaje se zpracovávají nezákonně,

(e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle zákona č.j. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána.

Pokud jsme případně zveřejnili osobní údaje a jsme povinni je vymazat, jsme zároveň povinni přijmout přiměřená bezpečnostní opatření včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení za účelem informování ostatních provozovatelů, kteří případně zpracovávají Vaše osobní údaje, o Vaší žádosti, aby tito provozovatelé vymazali odkazy na Vaše osobní údaje a jejich kopie nebo odpisy.

Předchozí dva odstavce však neplatí, pokud je zpracování Vašich osobních údajů potřebné

(a) k uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,

(b) ke splnění povinnosti podle zákona 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,

(c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

(d) pro účely archivace, pro vědecký účel, pro účely historického výzkumu nebo pro statistický účel, je-li pravděpodobné, že Vaše právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo

(e) k uplatnění právního nároku.

 • k omezení zpracovávání Vašich osobních údajů;

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud

(a) namítáte správnost Vašich osobních údajů, a to během období nám umožňujícího ověřit správnost Vašich osobních údajů,

(b) zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití,

(c) již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy k uplatnění právního nároku, nebo

(d) namítáte zpracování osobních údajů (viz nižší právo namítat v případě právního základu účelu našich oprávněných zájmů), a to až do ověření, zda oprávněné důvody na naší straně provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Omezíme-li zpracování Vašich osobních údajů, můžeme je pouze uchovávat. Jinak je můžeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu. Pokud jsme omezili zpracování Vašich osobních údajů, jsme Vás povinni informovat před tím, než omezení zpracovávání Vašich osobních údajů zrušíme.

Opravu Vašich osobních údajů, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování jsme povinni oznámit i jednotlivým příjemcům osobních údajů kromě případu, kdy se to ukáže jako nemožné nebo vyžaduje-li to nepřiměřené úsilí. Budete-li to požadovat, jsme povinni Vás o těchto příjemcích informovat.

 • namítat proti zpracování Vašich osobních údajů;

Máte právo namítat zpracování Vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace prováděnému na právním základě účelu našich oprávněných zájmů včetně profilování založeného na tomto účelu. V takovém případě nesmíme dále zpracovávat Vaše osobní údaje kromě případu, kdy prokážeme nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.

Máte také právo namítat zpracování Vašich osobních údajů, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Využijete-li toto právo, nesmíme dále Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu zpracovávat.

Jsme povinni Vás výslovně upozornit (a také Vás tímto způsobem upozorňujeme) na obě práva namítat zpracování Vašich osobních údajů nejpozději při první komunikaci s Vámi, přičemž informace o tomto právu musí být uvedena jasně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.

Máte právo (a nikoli povinnost) v souvislosti s používáním služeb informační společnosti (např. v případě e-mailové komunikace a komunikace přes webovou stránku) Vaše právo namítat uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

 • na ochranu proti automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování;

Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů včetně profilování a které má právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás obdobně významně ovlivňují. To však neplatí, je-li takové rozhodnutí nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; zde však rozhodnutí nesmějí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje) s výjimkou případů, kdy se tyto zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávají na základě Vašeho výslovného souhlasu a současně jsou zavedena vhodná opatření k zaručení Vašich práv a oprávněných zájmů. V takových případech jsme povinni provést vhodná opatření k ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů, a tudíž máte zejména právo požadovat ověření rozhodnutí ne automatizovaným způsobem z naší strany, právo vyjádřit své stanovisko a práva napadnout takové rozhodnutí.

 • pro přenosnost Vašich osobních údajů;

Máte právo od nás získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, je-li to technicky možné a pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají na právním základě Vašeho souhlasu nebo na právním základě nezbytnosti k plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy, které jste požadovali, a současně se zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky. Uplatněním práva na přenosnost Vašich osobních údajů není dotčeno Vaše právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů (viz výše). Upozorňujeme Vás však, že uplatnění práva na přenosnost osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob.

 • podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení ohledně zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů ČR (dále jen „Úřad“), sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz nebo stiznosti@uoou.cz, tel.: +420 234 665 800
 • Další práva vyplývající z příslušných právních předpisů (do dne 24.05.2018 (včetně) ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, ode dne 25.05.2018 ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osob údajů a o změně a doplnění některých zákonů dostupných např. na https://www.uoou.cz/index.asp
 • V případě, že jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat, a to například prostřednictvím e-mailu nebo dopisu, který nám můžete vyplněný kdykoli doručit prostřednictvím Kontaktních údajů nebo i jiným vhodným způsobem. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

CO V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jsme povinni oznámit Úřadu porušení ochrany osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení ochrany osobních údajů povede k riziku pro Vaše práva, a to v zásadě do 72 hodin poté, co jsme se o něm dozvěděli.

Pokud porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro Vaše práva, jsme povinni bez zbytečného odkladu Vám oznámit takové porušení ochrany osobních údajů. To neplatí, pokud

 • jsme přijali přiměřená technická a organizační ochranná opatření a uplatnili je na osobní údaje, kterých se porušení ochrany osobních údajů týká, a to zejména šifrování nebo jiná opatření, na základě kterých jsou osobní údaje nečitelné pro osoby, které nejsou oprávněny mít k nim přístup,
 • jsme přijali následná opatření k zajištění vysokého rizika porušení Vašich práv;
 • by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí; v takovém případě jsme povinni informovat veřejnost nebo přijmout jiná opatření k zajištění toho, že budete informováni stejně efektivním způsobem.

MÁME PRÁVO ŽÁDAT OD VÁS POPLATKY V SOUVISLOSTI S VÝKONEM VAŠICH PRÁV? MÁME PRÁVO ODMÍTNOUT ZABÍRAT SE S VAŠÍ ŽÁDOSTÍ?

Informace v souvislosti se získáváním Vašich osobních údajů a oznámení a opatření přijatá při výkonu Vašich práv Vám poskytujeme bezplatně. Pokud je však Vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, máme právo požadovat přiměřený poplatek nebo odmítnout jednat na základě Vaší žádosti.

JAK MŮŽETE S NÁMI VE VĚCECH OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ KOMUNIKOVAT?

Vaše žádosti týkající se ochrany osobních údajů nám můžete adresovat písemně nebo e-mailem prostřednictvím Kontaktních údajů nebo i jiným vhodným způsobem. V otázkách ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na mail@medilas.cz.